Kuukausi: marraskuu 2016

Kunnallisvaaliohjelma

 1. Talous ja työllisyys

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan toiminnallisuus ja elinvoimaisuus perustuu siihen, että taloudenpitoon, yhteisten varojen hoitamiseen, suhtaudutaan vastuullisesti.

 • Kunnan taloutta pitää hoitaa niin hyvin, että verotusta ei jouduta kiristämään.
 • Kunnassa tulee suhtautua positiivisesti yrittäjyyteen ja yritysten työllistämismahdollisuuksien tukemiseen.
 • Varsinkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Toimet nuorison syrjäytymisen estämiseksi ovat kuntalaisten hyvinvoinnin perusta, mutta myös taloudellisesti ajateltuna pitkän aikavälin investointeja.
 1. Hyvinvointi ja palvelut

On tärkeä tunnistaa oman kunnan asukkaiden tarpeet, jotta palveluvalikoimasta muodostuu aidosti kuntalaisen arkea ja hyvinvointia parantava kokonaisuus. SOTE -uudistuksen jälkeen kunnan tehtävissä korostuvat ennaltaehkäisevät palvelut.

 • Asukkaiden arkiseen hyvinvointiin vaikuttavat niin työllisyys, osallisuuden mahdollisuudet kuin toimintakykykin. Huomioon tulee ottaa kaikki ikäryhmät nuorista senioreihin (turvallinen, inhimillinen ja arvokas ikääntyminen).
 • Asukkaiden hyvinvoinnin tulee olla itseisarvo, mutta se on myös taloudellisesti kannattavaa julkisten varojen säästyessä sosiaalihuollon ja sairauksien hoidon osalta.
 • Erityisesti liikunta- ja kulttuuripalvelut tulevat olemaan avainasemassa kuntalaisten hyvinvoinnin parantamisessa. Yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa tulee korostaa.
 • Tulevaisuudessa palvelut haja-asutusalueella digitalisoituvat entisestään. On tärkeää, että huolehditaan riittävästä neuvonnasta ja tuesta, jotta näiden käyttäminen ja sitä kautta asuminen haja-asutusalueella säilyy mielekkäänä.
 1. Sivistys

Sivistys on elinikäistä oppimista. Sivistyksen perusta luodaan varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Kunnan tulee osaltaan luoda tälle hyvät edellytykset.

 • Kunnassa sivistyksen kärkihankkeeksi on otettava digitalisaatio kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta lähtien. Panostetaan siihen, että digitaaliseen oppimiseen luodaan mahdollisuudet ajanmukaisten laitehankintojen avulla, mutta yhtä lailla tärkeää on myös positiivinen asenne muutokseen ja panostus opettajien koulutukseen.
 • Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista tulee lisätä ja monipuolistaa yhteistyössä työnantajien kanssa. Tavoitteena on luoda jokaiselle opiskelijalle sopiva oppimispolku yhdistelemällä joustavasti käytännönläheisyyttä opintoihin. Myös perusopetuksen puolella on mahdollistettava käytännönläheiset oppimispolut
 1. Ympäristö ja maatalous

Monimuotoisesta luonnosta on kannettava vastuuta ja maatalouden edellytyksistä tulee huolehtia. Ainutlaatuisen ympäristön vaaliminen on palvelus ja vastuullisuuden osoitus tuleville sukupolville.

 • Maatalous on kunnassamme tärkeä elinkeino. Kotimaisen ja lähiruuan suosiminen ja siihen kannustaminen on yksi keino kunnassa osoittaa ekologista ajattelua ja tukea paikallista maaseutuyrittäjyyttä.
 • Tehostetaan ravinnekierrätystä ja pyritään kohti ravinneneutraalia kuntaa. Ravinneneutraali maanviljely on hyvä tavoite, jolla edistetään kestävää luonnonvarojen käyttöä ja ruuantuotantoa.